Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Depagelectronics s.r.o.

 

 1. Obecné informace

1.1   Tento Reklamační řád se vztahuje a je závazný pro obchody uskutečněné na webovém serveru www.depagelectronics.cz (dále jen „internetový obchod“ či „e-shop“), a upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako Prodávající společnost Depagelectronics s.r.o., IČ: 05724813, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97593, a na druhé straně vystupuje Kupující.

1.2   Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace.

1.3   Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

1.4   Pro reklamaci může Kupující využít reklamační formulář v sekci "Reklamace", pomocí kterého identifikuje druh reklamace, svoji osobu a reklamované zboží. V opačném případě Kupující využije doprovodný list zaslaný prostřednictvím poštovních služeb, který bude obsahovat všechny náležitosti jako je druh reklamace, identifikace Kupujícího a reklamované zboží.

1.5   Po vyplnění reklamačního formuláře a jeho odeslání obdrží Kupující kopii zmíněného formuláře na e-mailovou adresu, kterou ve formuláři uvedl. Jedno vyhotovení současně obdrží reklamační oddělení Prodávajícího.


2. Záruční doba

2.1   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.2   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3   V určitých případech může prodávající poskytnout na prodávané zboží záruku za jakost (prodloužená záruka). Tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2.4   Prodávající neodpovídá:

-      U věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

-      Za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

-      U použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

-      Vyplývá-li to z povahy věci

2.5   Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

2.6   Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

2.7   Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

2.8   Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

-      mechanickým poškozením zboží,

-      elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

-      používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

-      neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

-      pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

-      pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

-      zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

-      provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

-      zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

-      při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

-      zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

2.9   Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

2.10         V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

2.11         Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

2.12         Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

2.13         Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 1. LCD displej Norma ISO 13406-2

-        Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.

-        Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy: Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a za druhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

 1. Postup při výměně zboží

3.1   Ustanovení této části Reklamačního řádu („Postup při výměně zboží“) se použijí pouze v případech, kdy kupující je spotřebitelem, není-li stanoveno jinak.

3.2   Pokud se Kupující, po uzavření kupní smlouvy, rozhodne vyměnit jím zakoupené zboží za jiné, je možné vyměnit zakoupené zboží za zboží srovnatelné ceny a kvality, a to za dodržení všech níže uvedených podmínek:

 1. zboží musí být Prodávajícímu zpět odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky Kupujícím;
 2. zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené, schopné dalšího prodeje;
 3. Zásilka mířící zpět Prodávajícímu musí obsahovat originál nebo kopii faktury a/nebo účtenky a v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář, obsahující požadavek na výměnu zboží;
 4. balíček nesmí být zaslán na dobírku; v takovém případě nebude Prodávajícím převzat;
 5. náklady spojené se zasláním zboží zpět Prodávajícímu hradí v plné výši Kupující.

3.3   Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou během přepravy zásilky.

3.4   Po přezkoumání neporušenosti a korektnosti zboží bude uskutečněna výměna za Kupujícím požadované zboží. Vyměněné zboží bude odesláno na adresu Kupujícího. V případě, že se cena požadovaného zboží bude lišit od ceny zboží původně zakoupeného, bude Kupujícímu tento rozdíl ceny fakturován nebo vrácen při převzetí zboží, a to společně s náklady na dopravu nové zásilky.

3.5   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající požadavek na výměnu akceptovat a zboží bude vráceno zpět Kupujícímu.

3.6   Zboží je možné do 14 dnů od převzetí Kupujícím vyměnit i osobně, a to na prodejně nacházející se na adrese: U Mašinky 697, 664 11 Zbýšov. V případě výměny zboží z důvodu vadného plnění, má Kupující dále právo na úhradu nákladů souvisejících s realizací výměny.

  

 1. Postup při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

4.1   Ustanovení této částí Reklamačního řádu („Postup při vrácení zboží“) se použijí pouze v případech, kdy je Kupující je spotřebitelem, není-li stanoveno jinak.

4.2   V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, bez udání důvodu, do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se pro odstoupení rozhodne, je nutné dodržet všechny níže uvedené základní podmínky:

 1. zboží musí být Prodávajícímu odesláno zpět nejpozději do 14. dní od odstoupení od kupní smlouvy;
 2. zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené a v originálním obalu; zboží musí být schopné dalšího prodeje;
 3. zásilka mířící zpět k Prodávajícímu musí obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a v elektronické podobě vyplněný a odeslaný formulář pro odstoupení od KS v sekci "Informace- VOP, kontakty" s požadavkem na odstoupení od smlouvy/vrácení peněz;
 4. pokud byl součástí objednávky i dárek zdarma, musí Kupující současně vrátit i dárek zdarma; vrácený dárek musí taktéž splňovat bod 2. těchto pravidel;
 5. balíček nesmí být zaslán na dobírku; v takovém případě nebude Prodávajícím převzat;
 6. náklady spojené se zasláním zboží zpět Prodávajícímu hradí v plné výši Kupující.

4.3   Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou během přepravy zásilky zpět Prodávajícímu.

4.4   Po přezkoumání neporušenosti a korektnosti zboží bude uskutečněno vrácení peněz. Společně s kupní cenou zboží budou Kupujícímu vráceny také náklady na dodání zboží (tj. dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu), a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, bez ohledu na Kupujícím zvolený způsob dodání.

4.5   Částka bude vrácena stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena.

4.6   Zaplacená částka bude vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě, ne však dříve, než Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

4.7   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající požadavek na vrácení peněz akceptovat. V případě, že vrácené zboží bude opotřebeno nebo poškozeno jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, nezaniká tím právo Kupujícího odstoupit od smlouvy. Kupující však odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které je důsledkem nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se Kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V takovém případě má Prodávající nárok na náhradu rozdílu mezi cenou zboží a obvyklou cenou vráceného zboží. Kupujícímu tedy bude vrácena cena zboží snížená o nárok Prodávajícího, na což bude Kupující upozorněn. V takovém případě Prodávající umožní Kupujícímu taktéž vzít své odstoupení od smlouvy zpět. V případě zpětvzetí odstoupení od smlouvy nese Kupující veškeré náklady na opětovné dodání zboží zpět Kupujícímu.

4.8   V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění, má Kupující dále právo na úhradu nákladů souvisejících s odstoupením.

5.     Záruka za jakost, odpovědnost za vady při převzetí zboží

5.1   Záruka za jakost

5.1.1.               Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby činí, v případě Kupujícího, kterým je spotřebitel, 24 měsíců, pokud není určeno jinak. Délka záruční doby v případě Kupujícího, který je podnikatelem, činí 12 měsíců, pokud není určeno jinak. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o použité zboží, a zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti, Prodávající záruku za jakost neposkytuje.

5.1.2.               Převzetím záruky za jakost nejsou dotčena práva Kupujícího z vad, které má zboží při převzetí Kupujícím (blíže viz bod 4.2 tohoto Reklamačního řádu).

5.1.3.               Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá zejména (výluky ze záruky):

-       mechanickým poškozením zboží,

-       používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno,

-       neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

-       nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

-       provedením nekvalifikovaného zásahu,

-       na zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

-       na zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5.1.4.               Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k obvyklému způsobu užití zboží.

5.1.5.               Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (zejm. faktura) se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, identifikační číslo a sídlo.

5.1.6.               Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

5.1.7.               Prodloužená záruka, tj. záruka poskytovaná na dobu delší než 24 měsíců, musí být vždy výslovně ujednána a musí být v souladu se záručními podmínkami, danými výrobcem, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

5.2  Odpovědnost za vady při převzetí zboží

5.2.1.               Ustanovení této částí Reklamačního řádu („Odpovědnost za vady při převzetí zboží“) se nepoužijí v případech, kdy je Kupující podnikatelem a/nebo v případech, kdy je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti Kupujícího.

5.2.2.               Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí:

-       má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující mohl důvodně očekávat, s ohledem na povahu zboží,

-       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-       zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

5.2.3.               Kupující je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Výjimku tvoří zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady použitého zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji zboží a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu, z důvodu vady či nekompletnosti, se práva z vad nevztahují na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.2.4.               Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a případné vady uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Pozdním uplatněním práva Kupujícího z vadného plnění nezanikají, nicméně Prodávající může prokázat, že za vady zboží neodpovídá.

5.2.5.               Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží je vadné, anebo Kupující vadu sám způsobil. Ustanovení Reklamačního řádu o výlukách ze záruky se zde použijí přiměřeně.

 

6. Reklamace

6.1   V případě vad, které se vyskytnou v záruční době nebo vad, které zboží mělo při převzetí, je Kupující oprávněn zboží u Prodávajícího reklamovat.

6.2   Pokud se Kupující rozhodne pro osobní předání/zaslání zboží k reklamaci, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 1. reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození;
 2. zásilka mířící zpět k Prodávajícímu musí obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář, obsahující požadavek na reklamaci.

6.3   Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace, s uvedením, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Potvrzení dle předchozí věty vydá Prodávající e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, a v případě osobního uplatnění reklamace ihned při jejím přijetí.

6.4   Je-li Kupující spotřebitelem, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace Prodávající kupujícího písemně informuje. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit, po domluvě s Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a Kupující spotřebitel tak má právo na odstoupení od smlouvy či na přiměřenou slevu. Tato lhůta není závazná v případě, že Kupujícím je podnikatel, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Výsledkem reklamačního řízení mohou být, v případě, že se vada zboží prokáže, a Kupující je oprávněn si zvolit, dle povahy vady, tyto nároky: 

 1. oprava poškozeného zboží, pokud je to možné,
 2. výměna vadné součásti zboží,
 3. výměna reklamovaného zboží za nové (kus za kus) - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 4. výměna zboží za jiné nové zboží, kvalitou a cenou odpovídající zakoupenému zboží - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 5. sleva z kupní ceny,
 6. vrácení peněz/odstoupení od kupní smlouvy:

                                         i.     není-li oprava, nebo výměna součásti zboží možná,

                                       ii.     v případě opakovaného (nejméně tří případů) výskytu téže vady, pro kterou nemůže být zboží řádně užíváno,

                                      iii.     je-li vada podstatným porušením smlouvy.

Kupní cena bude Kupujícímu v tomto případě vrácena stejným způsobem, jako byla Kupujícím uhrazena.

6.5   O vyřízení reklamace Prodávající Kupujícího uvědomí telefonicky, formou SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

6.6   Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7   Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, a to v rozsahu odpovídajícím nejnižší částce přepravného za zásilku daných rozměrů a hmotnosti. V případě odstoupení od smlouvy, z důvodu vady věci, má Kupující spotřebitel dále právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k realizaci odstoupení. Tyto částky musí Kupující prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.

6.8   V případě neoprávněné reklamace bude reklamované zboží vráceno, bez opravy/výměny, zpět Kupujícímu.

 

7. Spotřební materiál

7.1   Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

7.2   V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt. Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti – v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky. Jednotlivé obvyklé životnosti se liší dle výrobce, a tak zde uvádíme aktuální seznam obvyklých životností lamp k jednotlivým typům projektorů:

-      HITACHI - 6 měsíců / 2000 hodin

-      EPSON - 3 měsíce / 500 hodin

-      ACER - 6 měsíců / 2000 hodin

-      BENQ - 3 měsíce / 2000 hodin (u produktů koupených před 1.7.2005) -
6 měsíců / 2000 hodin (u produktů koupených po 1.7.2005)

-      HEWLETT-PACKARD - řady 63XX, 7XXX a 90XX 12 měsíců / 4000 hodin - ostatní řady 3 měsíce / 1000 hodin

-      NEC - 6 měsíců / 1000 hodin

-      IBM - 3 měsíce

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno.

7.3   Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nelze považovat za vadu výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

7.4   Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

  8.     Závěrečná ustanovení

8.1   Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

8.2   Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2024, přičemž je k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách www.depagelectronics.cz

 servis telefonů Oukitel Servisní středisko a příjem záručních a pozáručních oprav elektroniky. Servis chytrých mobilních zařízení – tabletů a smartphonů, robotických vysavačů, tv boxů, PC a mini PC, čteček otisků prstů a systémů docházky, atd. servisnistredisko@depageletronics.cz Každé elektronické zařízení bohužel nefunguje věčně. Čas od času se může u kteréhokoliv výrobku objevit závada, která vznikne jeho používáním. Někdy se může jednat o kosmetické vady, za jejichž vznik může uživatel, jindy se může jednat naopak o mechanické poškození některé z vnitřních komponent. Mezi nejčastější defekty zařízení patří prasklý displej, znehodnocený zadní kryt, vadná baterie, nefunkční tlačítka, vadné základní desky, chrčení reproduktorů, vada mikrofonů, zálohování dat, aktivace - oživení kapacity baterií, čištění robotických vysavačů, prodej ND, atd. Servisované značky - výrobci, tovární servis: Servis Alcatel, servis robotické vysavače iLIFE, servis Realand, servis Danmini, servis GOpro kamery, servis chytrých  hodinek Smartwatch, servis PULUZ, servis HAWEEL, servis KANEED, servis FunAdd, servis Huawei, servis Xiaomi, servis DOOGEE, servis Baseus, servis VKworld, servis telefonů OUKITEL, servis telefonů Ulefone, servis telefonů LEAGOO, servis telefonů HOMTOM, servis telefonů BLUBOO, servis telefonů VOYO, servis telefonů UMIDIGI, servis ALLDOCUBE, servis KEN XIN DA, servis chytrých hodinek Zeblaze, servis telefonů iMAN, servis telefonů OnePlus, servis AEKU, servis AIEK, servis KINGZONE, servis THL, servis DOMINO, servis ASUS, servis Lenovo, servis Elephone, servis DTNO.1, servis Jumper, servis MOTOROLA, servis AllCall, servis telefonů E&L, servis Cagabi, servis ENKAY, servis MOFI, servis lenuo, servis JIAFA, servis AIQAA, servis CAFELE, servis GKK, servis GOOSPERY, servis Itian, servis Garmin, servis Lenovo, servis OCUBE, servis JOYROOM, servis Blackview, servis TOTUDESIGN, servis TECLAST, servis NEOPine, servis Benks, servis ONDA, servis POFAN, servis FLOVEME, servisrobotických vysavačů Proscenic, servis CaseMe, servis DZGOGO, servis MINIX, servis VINSIC, servis New Bee, servis OATSBASF, servis SARDiNE, servis RIYO, servis Young Player, servis BANPA, servis SADES, servis ZEALOT, servis WSKEN, servis LOUIS, servis Philips, servis Hautik, servis CHUWI, servis ORICO, servis FIFINE, servis ditmo, servis SWISH, servis SEENDA, servis BENETECH, servis UHAPPY, servis tabletú Lenovo, servis KingDian, servis Eworld, servis JAKCOM, servis Sinobi, servis AUN, servis VIVIBRIGHT, servis HUION, servis INCHOR, servis iPHONE, servis SOCOOLE, servis AULA, servis Yanmai, servis CUBOT, servis EDUP, servis ZGPAX, Servis OVLENG, Servis TMC, Servis robotických vysavačů Fmart, servis YELANGU, Servis TRIOPO, servis INDEPMAN, servis ZOMEI, Servis Kodak, servis Canon, Servis Nikon, servis Aputure, servis FITTEST, servis vysavačů DEBO, servis COMFAST, servis CHUNGHOP, servis Combatwing, servis VIBOTiON, servis POFOKO, servis KOTION EACH, servis HYSTOU, serviis MC, servis  Saite, servis iMICE, servis youOKLight, servis U`King, servis SupFire, servis LAMPZ00E, servis ZHISHUNJIA, servis SOMPOM, servis RichFire, servis AONIJIE, servis BUREI, servis robotických vysavačů LIECTROUX, servis hodinek CAGARNY, servis SANDA, servis Oranth, servis SKMEI, servis SKONE, servis WeiQin, servis HAMTOD, servis Huawei, servis robotických vysavačů Xiaomi, servis NOKIA, servis SONY, servis UMI, servis UMIDIDGI, servis iDrone, servis JJR/C, servis ipega, servis JEDIR, servis SSGP, servis HUWANG, servis robotických vysavačů HUAWEI, servis telefonů NOKIA, servis tv boxů Beelink, servis ROCK, servis INKBIRD, servis Cartinoe, servis KOKKO, servis PiPo, servis BOYA, servis  DG.MING, servis telefonů Vernee, servis USAMS, servis APEXEL, servis MEIIGOO, servis M-HORSE, servis Shinlee, servis Hoco, Servis ASiNG, Servis NORTH EDGE, servis AVO, servis Ulcool, servis UGREEN, servis JIUAI, servis Naturehike, servis mannuo, servis Bluedio, servis ZHENZU, servis SPORTSMAN, servis FAAK, servis ONIKUMA, servis WARAXE, servis SEMA, servis vysavačů Prestigio, servis telefonů Zoji, servis YAZOLE, servis Anpwoo, servis NiJia, servis meilan, servis IK, servis OCHSTIN, servis Szsinocam, servis Wanscam, servis ESCAM, servis DEEST, servis COTIER, servis REACHFAR, servis RUNGRACE, servis SHUNWEI, servis SUVPR, servis Vgate, servis Viecar, servis MEIZU, servis telefonů GEOTEL, servis COOLCOLD, servis WEIKING, servis DOOSL, servis DOBE, servis Tenda, servis Measy, servis kamer SJCAM, servis LOVE MEI, servis walkera, servis DJI, servis YONGNUO, servis JAKEMY, servis SLiCOO, servis dronů SYMA, servis Kakapi, servis BEST, servis Tronsmart, servis Fevelove, servis VONETS, servis Prooral, servis REMAX, servis NILLKIN, servis awei, servis EJEAS, servis hodinek MICHAEL KORS, servis hodinek EMPORIO ARMANI, servis FOSSIL, servis Kerui, servis hodinek Liege, servis YOGA, Servis SUNMI, Servis robotických vysavačů Samsung, Servis Evolveo, Servis opravy kamer GOpro, Prodej náhradních dílů všech značek, baterií atd. Pokud nenaleznete náhradní díl nebo baterie, které potřebujete, kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete, že je oprava drahá a není ekonomické do ní investovat je možné takové zboží odkoupit zápočtem při koupi nového nebo pouze vykoupit na ND. Softwarové opravy, Upgrade firmware, Downgrade firmware, Opravy servis hardware mobilu, tabletu, PC apod. Výměna poškozeného LCD displeje telefonů, sportovních kamer, tabletů, notebooků, Výměna dotykové desky dotekového skla, Výměna tlačítek telefonů, kamer, noteboků, hodinek, Výměna reproduktoru nebo mikrofonu a kamer telefonů, notebooků, tabletů, oprava namočeného/politého nebo vytopeného zařízení telefonů, hodinek, tabletů, Výměna baterie malá výdrž / nefunkční baterie, oživení baterie, Oživení základních desek telefonů a tabletů, opravy smart hodinek, hybridních zařízení, Výměna konektorů nabíjení / jack audio konektor / video, Výměna poškozeného / prasklého krytu / rámečku atd. telefonů, kamer, notebooků, tabletů, Oprava wifi nebo slabého GSM signálu telefonů, chytrých hodinek, oprava fotoaparátu, VÝMĚNY BATERIÍ SMART HODINEK - chytrých hodinek, smart watch ALE I U KLASICKÝCH HODINEK, Nejlepší prodejce, Recenze Depagelectronics.cz, Recenze wholesales-electronics, Nejlevnější prodej, NA SPLÁTKY, AKCE, ZDARMA, NEJLEPŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, SUPER PRODEJ, AKČNÍ PRODEJ, AKČNÍ CENY, SLEVY, NEJVĚTŠÍ SLEVY, NEJLEVNĚJŠÍ TELEFONY, NEJLEVNĚJŠÍ TV-BOX, NEJLEVNĚJŠÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY, NEJLEVNĚJŠÍ HODINKY
Importér a prodejce smart techniky - technologií. Obchod Depagelectronics.cz - Zdeňka Chudobová a importérská společnost DEPAGelectronics s.r.o. kde je podnikatelka jednatelkou a majitelkou jsou společnosti propojemné v zájemnou spolupráci při importu - exportu, tak velkoobchodního prodeje a finálního maloobchodního prodeje servis elektroniky a smart zařízení, servis robotických vysavačů iLIFE na portálech depagelectronics.cz atd..  Společnosti importují-exportují a prodávají značkové výrobky jako jsou: Smart telefony, Chytré hodinky, Tablety, Android notebooky, Notebooky, Pokladní tiskárny, Klasické tiskárny, Termo tiskárny, Pánské hodinky, Dámské hodinky, Dětské GPS hodinky, dětské S.O.S. hodinky, drony, baterií, outdoor kamery, digitální kamery, sledovací a parkovací kamery, auto kamery, multimediální domácí centra, Android Tv box a seto box komplety, mini PC, Tv box s mini PC, mobilní telefony, příslušenství k mobilním telefonům, příslušenství k smart hodinkám, pouzdra pro tablety, pouzdra pro telefony, pouzdra pro digitální kamery, kamerové systémy, kamery IP, sledovací zařízení, odposlechy, špionážní technika, eet tiskárny, eet vybavení, čtečky EAN, docházkové systémy, smart hodinky, smart technologie, čističky, bíle zboží, robotické mopovače, atd. BATERIE, BATERKA, BATERIE DO TELEFONU, AKUMULÁTOR, BATERIE DO HODINEK, TUŽKOVÁ BATERIE, NABÍJECÍ BATERIE, NABÍJEČKA TELEFON, NABÍJEČKA HODINKY, AUTONABÍJEČKA, NABÍJEČKA 12V ZÁSUVKA, VYSAVAČE, VYSAVAČ, VAKUOVÉ VYSAVAČE, ROBOTICKÝ VYSAVAČ, ROBOTICKÝ MOPOVAČ,  ROBOTICKÝ ZAMETAČ, ILIFE VYSAVAČ, IROBOT, VYSAVAČE CZ, ROBOTICKÝ-VYSAVAČ.CZ, ROBZONE,SENCOR, TESLA, ROBOSTAR, KLINSMAN, PHILIPS, SAMSUNG, HODINKY, SPORT HODINKY, CHYTRE HODINKY, SMART HODINKY, DĚTSKÉ HODINKY, SOS HODINKY, SENIOR HODINKY, KAMEROVÝ SYSTÉM, KAMEROVÝ SET, KAMERY, IP KAMERY, ALARM KAMERY, HLIDACI KAMERY, DOMÁCÍ KAMERY, KOMPLETNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM, NVR, DVR, CCT, CC, TV, DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY, DOCHÁZKOVÉ ČTEČKY, OTISK PRSTU, DOCHÁZKA, DOCHÁZKOVÉ, KAMEROVÉ, INAVI, PROTEC, BIO100, BIOPAD, GENERIC, TV-BOX, MULTIMEDIALNI CENTRUM, BEELINK, BELINK, BELLINK, SCISHION, W95, KODI, KODI 18 LEIA, SKILINK, HBTV, PRIMA, NOVA, BARANDOV, ČT1, ČT2, SPORT, FITNES HODINKY, FITNESS HODINKY, FITNES, APPK, ILIFE A4, EU, DOVOZ, DPH, TISKÁRNA EET, POKLADNÍ TISKÁRNA, EET, EET  ZAŘÍZENÍ, HD, HD WD, NEJLEPŠÍ CENA, NEJLEVNĚJŠÍ CENA, NEJ CENA, ZDARMA, AKCE ZDARMA, VELKOOBCHODNÍ CENA, PRODEJ, NEJLEPŠÍ PRODEJ, NEJLEVNĚJŠÍ PRODEJ, ZDARMA PRODEJ,Nejlepší prodejce telefonů, Recenze Depagelectronics.cz, Recenze wholesales-electronics, Nejlevnější prodej, nejlepší servis telefonů, nejlepší servis a oprava robotických vysavačů, nejlevnější servis a prodej náhradních dílů telefonů a hodinek, ZDARMA, NEJLEPŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, SUPER PRODEJ, AKČNÍ PRODEJ, AKČNÍ CENY, SLEVY, NEJVĚTŠÍ SLEVY, NEJLEVNĚJŠÍ TELEFONY, NEJLEVNĚJŠÍ TV-BOX, NEJLEVNĚJŠÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY, NEJLEVNĚJŠÍ HODINKY, Nejlevnější EET, nejdocházka, SUNMI EET terminál, EET, POS tiskárna, EET terminál, EET pokladna, Alza, Mall, Heuréka, zbozi.cz, Google, seznam, elektro, robotické vysavače servis, robotický vysvač prodej, OK servis,

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení